PLAN DE ESTUDOS

O plan de estudos está diseñado en módulos nos que intégranse coñecementos, habilidades e competencias persoais. 60 créditos

 1. O ser humano na súa infancia. Concepcións da infancia e perspectivas desde diferentes disciplinas.
 2. Socialización típica e desenvolvemento das nenas e nenos de 0 a 6 anos. Procesos axiais no desenvolvemento persoal.
  • a. Desenvolvemento afectivo e da identidade persoal.
  • b. Desenvolvemento pragmático.
  • c. Socialización cos e coas iguais.
 3. O xogo como necesidade e dereito da infancia. Desenvolvemento e valoración do xogo.
 4. Desenvolvemento típico por áreas e fitos evolutivos.
 5. Bases xenéticas do neurodesenvolvemento.
 1. A familia como sistema e contexto do desenvolvemento e a socialización primaria. Funcións parentais, estilos educativos.
 2. A cultura de crianza e a parentalidade positiva.
 3. Familias vulnerables. Familia e discapacidade. Familia e adversidade
 1. Prevención primaria, secundaria, terciaria.
 2. A protección prenatal e perinatal. Embarazo e parto.
 3. O centro de saúde. O seguimento postnatal.
 4. A escola infantil 0-3 e 3-6.
 5. Políticas sociais e programas de apoio á infancia.
 6. Produtos de apoio á inclusión na infancia 0-6
 1. A metodoloxía de intervención en Atención Temperá (1 ECTS – 7 horas)
 2. A organización do traballo no Centro de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá (CDIAT)
 3. A primeira noticia.
 4. Aspectos crave da intervención  
 5. A intervención comunitaria. A importancia dos grupos de pais e nais
 6. Bioética e Atención Temperá
 1. Atención Temperá neonatal. Coidados centrados no desenvolvemento. Método NIDCAP. Seguimento nenos/as prematuros.
 2. As limitacións na visión.
 3. As limitacións na audición.
 4. As limitacións motrices.
 5. As enfermidades raras. A epilepsia. Consello xenético.
 6. As limitacións cognitivas.
 7. Trastornos na vinculación e a comunicación. Trastorno do espectro autista.
 8. Trastornos na adquisición da linguaxe e/ou do fala.
 9. Trastornos afectivos, na atención, regulación e conduta.
 10. Situacións de desamparo, acollemento familiar e adopción. As crises familiares.
 11. Liñas de investigación. Presente e futuro da Atención Temperá.

1. Instrumentos de avaliación da calidade do contexto familiar e social. Escala HOME.
2. Técnicas de observación e análise relacional.
3. Instrumentos de cribado e apoio ao diagnóstico.
4.1 Técnicas de intervención relacional e cultura de crianza 0-3.
4.2 Técnicas de intervención relacional e cultura de crianza 3-6.
5. Técnicas de fisioterapia.
6. Estudo de casos.    

 1. Prácticas servicios AT. (14 ECTS)
 2. Trabajo de fin de máster. (6 ECTS)