PLAN DE ESTUDOS

O plan de estudos está diseñado en módulos nos que intégranse coñecementos, habilidades e competencias persoais. 60 créditos

 1. O ser humano na súa infancia. Concepcións da infancia e perspectivas desde diferentes disciplinas.
 2. O xogo. Desenvolvemento e valoración.
 3. Desenvolvemento afectivo, apego, separación, individuación.
 4. Bases xenéticas e biolóxicas do desenvolvemento. Epixenética.
 5. Fitos evolutivos nas diferentes dimensións do desenvolvemento.
 6. A socialización cos iguais. A integración e a participación dos nenos/as con problemas no desenvolvemento na relación cos iguais.
 7. Desenvolvemento pragmático.
 1. Familias vulnerables. Familia e discapacidade. Familia e adversidade.
 2. Parentalidade positiva. Cultura crianza.
 3. A familia como sistema e contexto do desenvolvemento. Funcións parentais.
 1. Estudio de casos: atención temperá na contorna perinatal.
 2. Prevención primaria, secundaria e terciaria dende a perspectiva do desenvolvemento infantil. Programas poboacionais de cribado.
 3. Programas de prevención e detección precoz no ámbito prenatal e perinatal. A asistencia pediátrica hospitalaria. Seguemento dos nenos/as prematuros dende a perspectiva do pediatra.
 4. A asistencia pediátrica hospitalaria.
  • Visita Unidad de Partos Hospital Materno-infantil del CHUAC
  • Visita Unidad de Neonatología Hospital Materno-Infantil del CHUAC
 5. O centro de saúde e o seguimento postnatal.
 6. A escola infantil 0-3 e 3-6. Proxecto pedagóxico e de coidados. Curriculum e organización da escola infantil.
 7. Políticas sociais aplicadas. Servizos sociais comunitarios e especializados.
 8. Axudas técnicas na infancia 0-6.
 1. Metodoloxía do traballo de caso en atención temperá.
 2. Primeira noticia. Organización dos CDIAT.
 3. Bioética e Atención Temperá.
 4. Aspectos crave da intervención en atención temperá.
 5. A intervención familiar e comunitaria dende un servizo de atención temperá.
 6. A intervención comunitaria dende un servizo de atención temperá. Os grupos de pais e nais.
 1. Discapacidade cognitiva.
 2. Trastornos afectivos, da atención, regulación e conduta.
 3. Limitacións na audición. Detección, valoración e intervención.
 4. Limitacións na visión. Detección, valoración e intervención.
 5. Instrumentos de cribado e apoio o diagnóstico.
 6. As limitacións cognitivas.
 7. Limitacións na motricidade. Detección, valoración e intervención.
 8. Situacións de desamparo, acollemento, adopción. Intervención nas crises familiares.
 9. Instrumentos de cribado e apoio o diagnóstico.
 10. Situacións de desamparo, acollemento familiar e adopción. As crises familiares.
 11. Epilepsia e psicofarmacoloxía. Enfermidades raras. Cando orientar a  consello xenético.
 12. Trastornos da vinculación e a comunicación. Trastornos do espectro autista.
 13. Trastornos da linguaxe e/ou da fala.

1. Instrumentos de avaliación da calidade do contexto familiar e social. Escala HOME e outras.
2. Técnicas de observación e análise relacional.
3. Técnicas de Fisioterapia en Atención Temperá.
4.1 Técnicas de intervención relacional e cultura de crianza 0-3.
4.2 Técnicas de intervención relacional e cultura de crianza 3-6.

 1. Traballo de fin de mestrado.
 2. Prácticas externas en servizos de A.T.