OBXECTIVOS E COMPETENCIAS XERAIS

 • Formar especialistas no ámbito da Atención Temperá e ofrecer vías de formación e actualización aos profesionais dos servizos sanitarios, sociais e/ou educativos que exerzan ou desexen orientar a súa actividade profesional no espazo 0-6
 • Promover unha concepción multidimensional do desenvolvemento orientada a facilitar unha socialización inclusiva no itinerario de 0 a 6 anos, comprender o papel das familias, das contornas de crianza e educación infantil, e dos apoios comunitarios. Asumir unha metodoloxía interdisciplinaria e transdisciplinaria nos procesos de avaliación e intervención.
 • Promover as competencias persoais para saber relacionarse cos nenos/as, as familias e os recursos da contorna.
 • Incorporar unha sistemática de avaliación e avance da calidade dos servizos que se prestan aos nenos e ás nenas e ás familias.
 • Saber identificar, articular e promover estratexias que articulen a prevención primaria, secundaria e terciaria
 • Exercitar a reflexión e investigación e promover unha posición ética ante os dilemas que presenta a intervención

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 • Dispoñer de criterios para observar e analizar os aspectos axiais do desenvolvemento persoal e a socialización de cada neno/a
 • Aprender a contextualizar os problemas evolutivos no traballo de caso
 • Saber situar o nivel desenvolvo dun neno/a en función dos parámetros do desenvolvemento típico
 • Identificar, valorar e actuar sobre os factores de risco e protección na contorna familiar, escolar e comunitario de cada neno/a
 • Preparar programas personalizados en colaboración coa familia e os servizos e institucións que participan na crianza, coidados e/ou educación de cada neno/a
 • Exercitarse nos procesos de traballo de caso, realizar rexistros, preparar memorias, elaborar informes
 • Dispoñer de criterios para observar e analizar os aspectos axiais do desenvolvemento persoal e a socialización de cada neno/a